facebook instagram linkedin

Program studiów

Przekazywana wiedza, organizowane ćwiczenia oraz wszystkie inne zajęcia skupiają się wokół trzech bloków tematycznych. Są to Fundamenty filozofii Lean Management, Skuteczne koordynowanie w kulturze Lean oraz Strategia Zarządzania Organizacją. Po opanowaniu wiedzy z każdego modułu następuje egzamin, a po ich zdaniu student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA. Wrocław jako metropolia skupiona na nauce i rozwoju jest doskonałym miejscem na skuteczne zdobywanie wiedzy z zakresu Lean.

MODUŁ 1 Podstawowy
Fundamenty Lean Management - 81h + 9h Seminarium Dyplomowe (grupa produkcyjna i usługowa)

Fundamenty Lean Management

Tematy:
 • Wprowadzenie do Lean Management
 • 7 rodzajów Marnotrawstwa w procesach (7MUDA)
 • Organizacja miejsca pracy
 • Standaryzacja w miejscu pracy
 • Wizualizacja jako wsparcie zarządzania
 • Korzyści z wdrażania Lean Management. Case studies z wdrożeń
 • Pułapki przy wdrażaniu Lean Management
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Hoshin kanri. Budowanie strategii doskonalenia organizacji

Tematy:
 • Hoshin kanri – istota i waga dla organizacji
 • Przejście z poziomu misji i wizji do poziomu celów strategicznych przedsiębiorstwa
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Skuteczne kaskadowanie wskaźników – od strategicznych do zespołowych i indywidualnych
 • Korzyści z wdrażania Hoshin Kanri w organizacji. Case studies z wdrożeń
 • Pułapki przy wdrażaniu Hoshin Kanri
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Gemba Kanri. System efektywnych spotkań firmowych

Tematy:
 • Kluczowe wskaźniki procesowe (KPI)
 • Wizualizacja KPI w procesie
 • Standaryzacja działań i pracy liderów i managerów
 • Założenia Systemu Spotkań
 • Kaskadowanie spotkań w organizacji
 • Korzyści z wdrażania Gemba Kanri w Organizacji. Case studies z wdrożeń
 • Pułapki przy wdrażaniu Gemba Kanri
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Zarządzanie w kulturze Lean

Tematy:
 • Rola Managera w kulturze Lean
 • Motywowanie pracowników do wdrażania zmian i komunikacja menedżer - pracownik
 • Zapoznanie z ideą zarządzania zmianą
 • Wykorzystanie modelu ADKAR
 • Identyfikacja sprzymierzeńców
 • Techniki radzenia sobie z oporem
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Rozwiązywanie problemów w kulturze Lean

Tematy:
 • Kroki procesu rozwiązywania problemów
 • Narzędzia diagnozy problemu – 5W2H
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn – 5WHY, Diagram Ishikawy
 • Narzędzia planowania i oceny działań
Czas trwania:

9 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

MODUŁ 2 Profilowy
Budowanie kultury Lean Management - 54h (grupa produkcyjna i usługowa)

Training Within Industry. Zarządzanie procesem wdrożenia pracownika

Tematy:
 • Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku
 • Geneza i cele TWI
 • Budowa Arkusza Podziału Pracy - APP
 • 4 Kroki instruowania pracowników
 • Przegląd Metod Doskonalenia Pracy oraz Relacji Pracowniczych jako filarów TWI
Czas trwania:

9 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Toyota Kata. Przywództwo i Coaching w kulturze Lean

Tematy:
 • W czym tkwi przewaga Toyoty?
 • Kata doskonalenia i kata coachingu
 • Kluczowe pytania Kata Coachingu
 • Coaching jako metoda rozwijania pracowników
 • Etapy dojrzałości pracownika a style kierowania
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Zarządzanie projektami w kulturze Lean

Tematy:
 • Zarządzanie projektami podstawowe definicje
 • Uzasadnienie biznesowe i definiowanie celów
 • Etapy zarządzania projektami
 • Podstawy budowania systemów zarządzania projektami
 • Narzędzia i techniki komunikacji oraz promocji Lean: Skuteczna kanwa
  zmiany, Mapa interesariuszy, Plan komunikacji
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Lean Performance Office

Tematy:
 • Czym jest proces na przykładach?
 • Architektura procesów - przykłady
 • Właścicielstwo procesów - przykłady
 • Organizacja zorientowana procesowo - przykłady
 • Office Life - przejście przez biuro zorganizowane w sposób Lean (wirtualny spacer)
Czas trwania:

9 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Expert z Lean Service Institute

 

MODUŁ 3 Specjalnościowy
Process Management (grupa usługowa) - 54h (grupa usługowa)

Wstęp do zarządzania procesowego

Tematy:
 • Czym jest proces biznesowy
 • Architektura procesów
 • Właścicielstwo procesów
 • Organizacja jako system zarządzany procesowo
 • Definiowanie procesów - przy użyciu narzędzia SIPOC
 • Zarządzanie procesowe vs Lean
 • 5 zasad Lean
 • Eliminacja marnotrawstwa w procesie
Czas trwania:

9 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa usługowego

 

Symulacja Process Management

Tematy:
 • Symulacja pokazująca zarządzanie procesowe w praktyce
 • Zapoznanie w symulacji z czasami taktu, cyklu, przejścia, kolejkowaniem
 • Zasady 5S w praktyce
Czas trwania:

9 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Symulacja

 

Modelowanie i projektowanie stanu docelowego procesów usługowych

Tematy:
 • Czym jest BPM
 • Etapy transformacji BPM, zasady BPM
 • Definiowanie celów transformacji, hierarchia procesów, definiowanie architektury procesów
 • Dekompozycja modelu procesowego
 • Metryki biznesowe i procesowe
 • Role i odpowiedzialności w modelu BPM
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Zaawansowane techniki mapowania procesów zgodnie z BPMN 2:0

Tematy:
 • Cele mapowania, typy map i ich zastosowanie
 • SIPOC i karta procesu
 • Przegląd pakietów BPAS i BPMS
 • Zapoznanie się z narzędziem Adonis CE
 • Mapowanie przy pomocy Flow Chart
 • Mapa strumienia wartości (VSM)
 • Makigami
Czas trwania:

9 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Automatyzacja procesów

Tematy:
 • Rodzaje automatyzacji
 • Korzyści z automatyzacji
 • Poziomy automatyzacji
 • Dla kogo automatyzacja?
 • Jak wybrać proces do automatyzacji/ robotyzacji?
 • Podstawowe wiadomości o robotach oraz ich typy
 • Dostawcy i koszty RPA
 • Bezpieczeństwo pracy zrobotyzowanych systemów
 • Machine Learning
Czas trwania:

9 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa usługowego

 

MODUŁ 3 Specjalnościowy
Lean Manufacturing (grupa produkcyjna) - 54h

TPM. Zarządzanie parkiem maszynowym

Tematy:
 • Wprowadzenie do TPM – cele i założenia
 • Filary TPM
 • Straty w TPM
 • Kobetsu Kaizen jako metoda doskonalenia
 • Wskaźnik efektywności maszyn - OEE
 • Wskaźniki TPM- MTTR, MTBF
 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu – cele i założenia
 • AUR kroki 1-3
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Narzędzia optymalizacji procesów

Tematy:
 • Istota mapowania procesów, cele i zasady
 • Mapa Strumienia Wartości (VSM)
 • Sposoby zbierania danych
 • Analiza danych pod katem rozpoznania słabych punktów procesu. Obliczanie czasów taktu (TT) i cyklu (CT)
 • Balansowanie procesów – Yamazumi
 • Arkusze pracy standaryzowanej
 • Wizualizacja stanu obecnego procesu
 • Opracowanie stanu docelowego procesu
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie tradycyjne
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

 

Lean Quality Management

Tematy:
 • Wprowadzenie do Lean Quality Management
 • Wymagania dla dostawców w branży motoryzacyjnej
 • Zapewnienie jakości podczas wdrażania nowych projektów
 • Proces zatwierdzenia części do produkcji seryjnej (PPAP)
 • Ogólne wprowadzenie Zarzadzanie zmianą, charakterystyki specjalne, odchyłka od standardu
 • P-FMEA. Analiza potencjalnych skutków błędów i efektów tych błędów
 • Zapewnienie jakości podczas produkcji seryjnej
 • Rozwiazywanie problemów (8D) i komunikacja z klientem
Czas trwania:

18 godzin lekcyjnych

Model zajęć:

Ekspert z partnerskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Pliki do pobrania

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.