facebook instagram linkedin

Przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły przetwarzania przedstawiamy poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LMCG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-238) przy ul. Ostrowskiego 7/117, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, KRS: 0000784114.

II. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania zawartej umowy, w tym do świadczenia usług objętych umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego i skarbowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, stanowisko służbowe/pracy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania i dla doręczeń.

IV. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj. firmom zapewniającym Administratorowi obsługę telekomunikacyjną, informatyczną, prawną oraz z zakresu rachunkowości,
 • podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom archiwizującym i usuwającym dane, podwykonawcom i innym podmiotom zaangażowanym w realizację umowy.

W stosunku do przetwarzanych danych osobowych mogą być podejmowane przez Administratora lub podmiot przetwarzający w sposób zautomatyzowany następujące operacje: utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, usuwanie, uaktualnianie.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane pozyskane w celach, określonych w pkt II powyżej, przetwarzamy w okresie niezbędnym dla zabezpieczenia praw i roszczeń Administratora.

VII. Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych oraz do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

W celu wykonania swoich praw mogą Państwo zgłosić swoje żądanie pod adres email rodo@lmcg.com.pl telefonicznie pod numerem: 577 791 116 lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla jej zawarcia – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych lub podjęcia działań przed zawarciem umowy przez LMCG Sp. z o.o. Sp.k.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.