facebook instagram linkedin

Dofinansowanie

Jesteś przedsiębiorcą, menedżerem, liderem zmian w swojej firmie lub pracownikiem, który pragnie poszerzyć swoje kompetencje?

Uzyskaj 80% dofinansowania do programów podnoszących kompetencje. Skontaktuj się z nami, a pomożemy zdefiniować potrzeby Twojej Firmy, służymy wsparciem w przygotowaniu wniosku na wszystkie szkolenia, doradztwo i Akademie, które prowadzimy z ramienia LMCG.

Zapraszamy do skorzystania ze spotkania w tematyce dofinansowania z naszym zespołem.

Pomagamy przeprowadzi wszystkie formalności, wypełnić wniosek oraz  wybrać odpowiednie szkolenia czy Akademię.

Mail: aomachel@lmcg.com.pl

Nr tel. 531 606 222

Baza Usług Rozwojowych:

50% - 80%

Baza Usług Rozwojowych tzw. (BUR) jest systemem administrowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i zawiera bazę szkoleń oferowanych przez dostawców z całej Polski świadczących usługi szkoleniowe. Szkolenia w systemie BUR mogą być objęte dofinansowaniem lub oferowane po cenie komercyjnej - bez dofinansowania. 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby samozatrudnione oraz przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie) i ich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne. 

Jakie usługi można dofinansować?

szkolenia, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning.

Ile wynosi dofinansowanie?

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa dofinansowanie może się wahać od 50%-80%. W każdym z województw nakładane są limity przypadające na pracownika oraz przedsiębiorstwo. 

Dofinansowanie można również zdobyć na studia podyplomowe MBA Lean Management, które prowadzimy ze środków PARP. Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF).

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

Co trzeba zrobić by otrzymać dofinansowanie?

1. Wybrać pracowników oraz dokonać wyboru szkolenia

Środki z BUR mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z oferty szkoleń LMCG Sp. z oo. Sp.k Aktualna oferta na naszej stronie https://lmcg.com.pl/ zakładka oferty. 

Polecamy szkolenia dedykowane dla zamkniętych grup pracowników, odpowiadające dokładnie potrzebom firmy. Zapraszamy do kontaktu z nami. Pomożemy przejść przez wszystkie formalności.

2. Należy założyć konto przedsiębiorstwa w BUR

Przedsiębiorstwo oraz pracownicy skierowani na szkolenie powinni założyć konta na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Na tej podstawie przygotujemy kartę w BUR zgodną z ustalonymi szczegółami dotyczącymi szkolenia.

3. Należy złożyć wniosek do operatora finansowego

Wniosek składa się w wyznaczonym terminie naboru przez danego operatora w regionie. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca w terminie do 30 dni otrzyma decyzję. LMCG Sp. z o.o. Sp.k przygotowuje dla Klientów ww. wnioski. Przygotowujemy większości dokumentów.

4. Należy podpisać umowę z Operatorem

Przedsiębiorca podpisuje z operatorem finansowym umowę, w której wskazany jest temat szkolenia, kwota, dane osób skierowanych na szkolenie,  a  także kwota dofinansowania i sposób rozliczenia szkolenia. Po podpisaniu umowy należy ustalić termin szkolenia oraz kwestie organizacyjne. 

5.  Zapis pracowników

Przedsiębiorca oraz skierowani na szkolenie pracownicy zapisują się na dane szkolenie zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych przez LMCG Sp. z o.o. Sp.k. Do zapisu z dofinansowaniem niezbędny jest ID WSPARCIA nadane przez właściwego operatora finansowego. Rozpoczynamy szkolenie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. 

6. Rozliczenie szkolenia

W zależności od województwa Operator przyznaje dofinansowanie albo refundację kosztów. 

W przypadku  dofinansowania – wymagany jest wkład własny (20-30%) do operatora finansowego przed rozpoczęciem szkolenia, a my po realizacji kursu otrzymujemy całość zapłaty od operatora. 

W przypadku refundacjiwystawiamy FV i należy ją opłacić w całości przed lub w trakcie szkolenia, a po zakończeniu kursu – przedstawiasz Operatorowi niezbędne dokumenty by otrzymać zwrot/ refundację w wysokości wskazanej w umowie (z reguły kwota refundacji to 70%-80 %).

Krajowy Fundusz Szkoleń:

80% - 100%

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Pracodawcą jest każda osoba zatrudniająca min. 1 osobę na umowę o pracę (nie jest ważny wymiar etatu). Pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

Możesz uzyskać dofinansowanie na:

 • szkolenia,
 • kursy,
 • studia podyplomowe,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych.
Jaka jest wysokość dofinasowania?

Mikrofirmy otrzymują 100% dofinansowania, pozostałe firmy (małe, średnie, duże) otrzymują dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów kształcenia.
Dofinansowanie ma formę pomocy de minimis.

Jak otrzymać wsparcie?

Należy złożyć wniosek we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.

Jak otrzymać dofinansowanie?

1. Należy określić listę pracowników i wybrać szkolenie

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na dowolne szkolenie z naszej oferty, która dostępna jest pod adresem: https://lmcg.com.pl/

2.  Złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w swoim województwie

Termin składania wniosków wyznacza PUP właściwy ze względu na miejsce działalności firmy.  Decyzję o przyznaniu środków otrzymasz w ciągu 30 dni. Wniosek pomoże przygotować pracownik LMCG Sp. z o.o. Sp.k

3. Wystarczy podpisać umowę z PUP

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję podpisz z PUP umowę, w której wskazany będzie temat szkolenia, kwota przyznanego dofinansowania i dane skierowanych na szkolenie osób.

4. Poinformuj LMCG 

Po podpisaniu umowy skontaktuj się z nami w celu  ustalenia terminu szkolenia oraz kwestii organizacyjnych. 

5. Przelew środków

Wystarczy zgłosić termin rozpoczęcia szkolenia do PUP i poczekać na przelew.  Po otrzymaniu przelewu wystawimy fakturę i rozpoczniemy organizację szkolenia.

7. Rozliczenie szkolenia

Po ukończeniu kursu trzeba przedstawić w PUP otrzymane od nas zaświadczenia / certyfikatu o ukończeniu szkolenia i fakturę oraz potwierdzenie jej zapłaty.

Aktualne nabory KFS na rok 2024

Pierwsze terminy naborów zostaną ogłoszone przez Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce  na przełomie stycznia / lutego 2024.

Akademia Managera MŚP:

do 150 tyś. PLN na firmę

Jest to projekt, którego celem jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej.

Ze środków projektu Akademia Menadżera można sfinansować usługi doradcze i szkoleniowe LMCG, które pozwolą: 

 • diagnozować potrzeby mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania transformacją cyfrową,
 • określić luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • skorzystać z usług doradczych i/lub przeszkolić wskazane osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.
 • Usługi rozwojowe muszą wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz mieścić się w opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje:
  • Zarządzanie transformacją cyfrową
  • Opracowanie modelu biznesowego
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie produktem
  • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
  • Marketing w gospodarce cyfrowej
  • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
  • Przedsiębiorczość technologiczna
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
  • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
  • Zarządzanie zintegrowanymi danymi
Ile wynosi dofinansowanie?

Projekt przewiduje maksymalne dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł na firmę.

Inwestuj w rozwój:

600 zł - 30 000 zł

Zgodnie z założeniami systemu pożyczek – są one dostępne dla każdej osoby dorosłej zamieszkującej w Polsce, a o przyznaniu pożyczki decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Pożyczki udzielane są bez względu na wysokość zarobków, nie ma żadnych limitów.

Badana jest zdolność kredytowa. W przypadku osób bezrobotnych lub pożyczek powyżej 10000 zł. wymagane jest zabezpieczenie pożyczki. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie projektu www.inwestujwrozwoj.pl.

Open

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.