LMCG Instagram

MBA Lean Management WSH

ORGANIZATOR KIERUNKU


PARTNER KIERUNKU

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/pl/mba-lean-management 

Dr Aneta Szymańska
Dyrektor Programu MBA
aneta.szymanska@handlowa.eu 
tel. 71 333 11 11

Dane kontaktowe

Lean Management Consulting Group
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Rafał Palonek
Dyrektor Zarządzający
rpalonek@lmcg.com.pl 
tel. 795 731 159


Cel studiów

Celem studiów MBA Lean Management jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w obszarze lean/kaizen/ciągłego doskonalenia.

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym.

Organizacja studiów

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Liczba godzin: 240

Forma prowadzonych zajęć: wykłady, zajęcia praktyczne, wizyty studyjne, gry symulacyjne.

Czas prowadzonych zjazdów: studia podyplomowe organizowane są w trybie niestacjonarnym (weekendowym: sobota, niedziela)
w godz. 8.00-17.00, maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

Adresaci studiów

Studia MBA Lean Management kierowane są do następujących grup odbiorców:

 • osoby będące właścicielami firm, chcący doskonalić swoje organizacje poprzez wykorzystanie najnowszych trendów w zarządzaniu
 • osoby pełniące funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;
 • osoby przygotowujące się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;
 • osoby planujące doskonalić kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów w zarządzaniu;
 • osoby, które zajmują się lub będą się zajmowały obszarem ciągłego doskonalenia/lean/kaizen w organizacjach
 • osoby, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość

Korzyści z udzału w studiach MBA Lean Management

 • świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu
 • certyfikaty: Lean Leader, Lean Coach, Lean Manager
 • certyfikaty Partnera merytorycznego Lean Management Consulting Group (LMCG)
 • certyfikaty potwierdzone przez Partnera strategicznego LMCG – Lean Service Institute
 • prowadzone zajęcia przez międzynarodowy zespół konsultantów, praktyków biznesu
 • wizyta benchmarkingowa w Lean Service Institute w Niemczech (20h)
 • 6 zjazdów realizowanych na terenie firm produkcyjnych (około 120h)
 • min 30% tematów dotyczących zarządzania ludźmi – czyli prawdziwego oblicza Lean Management
 • studia ukierunkowane na rozwój kompetencji Lean w usługach i produkcji
 • ciekawe materiały merytoryczne, symulacje, gry, warsztatowe prowadzenie każdego zjazdu
 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym i zawodowym
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe;
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym;
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA

Program

Studia Lean Management MBA są oparte o 240 godzin zjazdów realizowanych w podziale:

 • Lean Management
 • Symulacja Lean Management
 • Efektywne zarzadzanie zasobami
 • Narzędzia optymalizacji procesów
 • Lean performance office
 • Komunikacja w kulturze lean
 • Gemba kanri (shop flor management)
 • Training within industry
 • Quality management
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Hoshin kanri
 • Leadership
 • Zarządzanie w kulturze lean
 • Egzamin

Zapisz się

www.handlowa.eu/pl/mba-lean-management/rekrutacja 

^