LMCG Instagram

MBA Lean Management WSH

ORGANIZATOR KIERUNKU


PARTNER KIERUNKU

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
www.handlowa.eu/pl/mba-lean-management 

Dr Aneta Szymańska
Dyrektor Programu MBA
aneta.szymanska@handlowa.eu 
tel. 71 333 11 11

Dane kontaktowe

Lean Management Consulting Group
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Rafał Palonek
Dyrektor Zarządzający
rpalonek@lmcg.com.pl 
tel. 795 731 159


1. Cel studiów

Celem studiów MBA Lean Management jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w obszarze lean/kaizen/ciągłego doskonalenia.

Naszym założeniem jest przygotowanie kadry menadżerskiej i specjalistów do podjęcia działań optymalizacyjnych w swoich organizacjach, a przez to rozwój kompetencji połączony z wsparciem w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Do tego celu wykorzystamy szereg możliwości jakie daje nam współpraca z praktykami biznesu, firmą LMCG, Lean Service Institute oraz partnerstwem zagranicznym.

2. Organizacja studiów

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry

Liczba godzin: 240

Forma prowadzonych zajęć: wykłady, zajęcia praktyczne, wizyty studyjne, gry symulacyjne.

Czas prowadzonych zjazdów: studia podyplomowe organizowane są w trybie niestacjonarnym (weekendowym: sobota, niedziela)
w godz. 8.00-17.00, maksymalnie 2 zjazdy w miesiącu.

3. Adresaci studiów

Studia MBA Lean Management kierowane są do następujących grup odbiorców:

 • osoby będące właścicielami firm, chcący doskonalić swoje organizacje poprzez wykorzystanie najnowszych trendów w zarządzaniu
 • osoby pełniące funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;
 • osoby przygotowujące się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;
 • osoby planujące doskonalić kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów w zarządzaniu;
 • osoby, które zajmują się lub będą się zajmowały obszarem ciągłego doskonalenia/lean/kaizen w organizacjach
 • osoby, które stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość

4. Korzyści z udzału w studiach MBA Lean Management

 • świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu
 • certyfikaty: Lean Leader, Lean Coach, Lean Manager
 • certyfikaty Partnera merytorycznego Lean Management Consulting Group (LMCG)
 • certyfikaty potwierdzone przez Partnera strategicznego LMCG – Lean Service Institute
 • prowadzone zajęcia przez międzynarodowy zespół konsultantów, praktyków biznesu
 • wizyta benchmarkingowa w Lean Service Institute w Niemczech (20h)
 • 6 zjazdów realizowanych na terenie firm produkcyjnych (około 120h)
 • min 30% tematów dotyczących zarządzania ludźmi – czyli prawdziwego oblicza Lean Management
 • studia ukierunkowane na rozwój kompetencji Lean w usługach i produkcji
 • ciekawe materiały merytoryczne, symulacje, gry, warsztatowe prowadzenie każdego zjazdu
 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym i zawodowym
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe;
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym;
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA

5. Program studiów

Proces uczenia się na naszych studiach zorganizowany jest wokół trzech grup tematów. Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie każdej z nich
stanowi podstawę ubiegania się o certyfikat Lean Management Consulting Group. Po zaliczeniu każdego z modułów, nasi studenci przystępują do
obrony pracy dyplomowej, która ma charakter wdrożeniowy. Zwieńczeniem studiów jest Dyplom MBA Lean Management.

 

MODUŁ 1: Fundamenty filozofii Lean Management - 80h

Lean Management podstawy

Tematy:

 • Geneza, podstawowe założenia, rodzaje marnotrawstw w procesach
 • Narzędzia eliminacji strat w procesach (5S, Standaryzacja, Wizualizacja )

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Efektywne zarządzanie zasobami

Tematy:

 • TPM - Efektywne zarządzanie parkiem technologicznym - podstawy - Kobetsu Kaizen (wskaźnik efektywności maszyn OEE, ukierunkowane doskonalenie procesów, proces rozwiązywania problemów )
 • Autonomiczne Utrzymanie Ruchu (Autonomous Maintenance ) - budowanie zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, redukcja przestojów
 • Podstawy Planowanego Utrzymania Ruchu (Planned Maintenance) - analiza awarii, wskaźniki MTTR, MTBF. Priorytetyzacja i klasyfikacja maszyn i urządzeń. Metody redukcji zapasów. Metody wydłużania wskaźnika MTBF dla części zamiennych

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Narzędzia optymalizacji procesów

Tematy:

 • Idea procesowości
 • Istota Mapowania Procesów, cele i zasady, sposoby zbierania danych
 • Analiza danych pod kątem rozpoznania słabych punktów procesu
 • Obliczanie czasów Taktu (TT) i Cyklu (CT)
 • Balansowanie procesów - Yamazumi
 • Arkusze pracy standaryzowanej
 • Wizualizacja stanu obecnego procesu
 • Opracowanie stany docelowego procesu

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case Study 2.0

 

Lean Performance Office

Tematy:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do zarządzania procesem
 • Praktyczne przetestowanie narzędzi Lean w procesach administracyjnych

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 

Komunikacja w kulturze Lean

Tematy:

 • Rola komunikacji w zarządzaniu
 • Warunki skutecznej komunikacji
 • Umiejętności i zachowania Managera Lean
 • Argumentacja korzyściowa do działań Lean

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Wizyta w biurze pokazowym Lean Office (Niemcy)

 

MODUŁ 2: Skuteczne koordynowanie w kulturze Lean - 80h

Shopfloor Management - Gemba Kanri

Tematy:

 • Kluczowe wskaźniki procesowe (KPI)
 • Wizualizacja KPI w procesie
 • Standaryzacja działań i pracy liderów i managerów
 • Skuteczne i efektywne spotkania zespołowe
 • Kaskadowanie spotkań w organizacji

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Lean Quality Management

Tematy:

 • Proces rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA
 • Narzędzia definiowania procesów - 5W2H
 • Narzędzia poszukiwania przyczyn - 5Why, Diagram Ishikawy
 • Metody kreatywnego poszukiwania rozwiązań
 • Narzędzia planowania i oceny działań
 • Raporty A3, 8D
 • FMEA
 • APQP

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Zarządzanie projektami Lean

Tematy:

 • Etapy cyklu projektu
 • Analiza ryzyk w projekcie
 • Rola komunikacji w projekcie
 • Budżetowanie w projekcie
 • Baza kontrolna w projekcie - wskaźniki efektywności projektu (CPI, SPI)

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Training Within Industry

Tematy:

 • Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku
 • Geneza i cele TWI
 • Budowa arkusza podziału pracy - APP
 • 4 kroki instruowania pracowników
 • Przegląd Metod Doskonalenia Pracy oraz Relacji Pracowniczych jako filarów TWI

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

MODUŁ 3: Strategia zarządzania organizacją - 80h

Zarządzanie w kulturze Lean

Tematy:

 • Zadania i standardy pracy managera w kulturze Lean
 • Metody i techniki radzenia sobie z oporem
 • Skuteczne wdrażanie zmiany
 • Budowa i koordynowanie skutecznego systemu sugestii
 • Warunki skutecznego wdrażania kultury Lean

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Toyota Kata przywództwo i coaching w kulturze Lean

Tematy:

 • Rozwój liderów w kulturze Lean
 • Prowadzenie skutecznego cyklu rozwoju - Gemba Walk & Talk
 • Wykorzystanie cyklu PDCA w rozwoju ludzie
 • Kluczowe pytania Kata Coachingu

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Hoshin Kanri - budowanie strategii doskonalenia w organizacji

Tematy:

 • Model Biznesowy oceny organizacji
 • Kaskadyzacja misji i wizji organizacji do poziomu celów jednostkowych
 • Budowa wskaźników procesowych
 • Budowa modeli oceny systemów zarządzania w organizacji

Czas trwania:

20 godzin

Model zajęć:

Partnerskie przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Zarządzanie Ryzykiem w organizacji

Tematy:

 • Cele zarządzania ryzykiem
 • Sposoby identyfikacji ryzyk w przedsiębiorstwie
 • Analizy ryzyk projektów i procesów

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Case study 2.0

 

Konsultacje dyplomowe

Tematy:

 • Wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji projektów doskonalących w organizacjach

Czas trwania:

10 godzin

Model zajęć:

Seminarium

 

 

6. Kadra dydaktyczna, poznaj swoich mentorów


Sebastian Reimer / Managing Director / Lean Service Institute Niemcy: Strategia wdrażania kultury Lean, Efektywność procesowa, Gemba I Hoshin Kanri, Lean w administracji I IT
Dariusz Banach / Regional HR Head MRO IATA II / UTC Aerospace Systems: Planowanie strategii HR dla organizacji, Employer branding, Systemy rozwoju pracowników, Zarządzanie przez cele
Dr Andrzej Bogusz / Managing Director / AB Consult: Optymalizacja procesów biznesowych, Zaządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami, Zarządzanie bezpieczeństwem IT
Rafał Mówka / Plant Lean Six Sigma Manager / Jabil Circuit Poland: Optymalizacja procesów, Kaizen Event, Planowanie produkcji, Zarządzanie przepływem w organizacji
Jacek Fabisiewicz / Fabisiewicz i Dudek Doradztwo Gospodarcze: Zarządzanie projektami, Controlling i Finanse, Optymalizacja przepływów, Zarządzanie strategiczne
Sebastian Bączyński / Team Manager, Six Sigma Black Belt / SQM Mando Corporation Poland Sp. z o.o.: TQM – Total Quality Management, Zarządzanie procesem wyboru i rozwoju dostawców, Budowanie systemów zapewnienia jakości
Hiroki Nukui / Administration Manager / NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.: Zarządzanie międzykulturowe, Zarządzanie procesami administracyjnymi
Donata Borkowska / Partner Zarządzający Bloom Partners: Zarządzanie przez cele, Coaching, Standaryzacja procesów, Systemy rozwoju pracowników i managerów
Małgorzata Bednarek-Rybicka / Managing Consultant, Six Sigma Black Belt / Lean Management Consulting Group: Gemba i Hoshin Kanri, Systemy Sugestii pracowniczych, TWI i standaryzacja pracy, Zarządzanie ludźmi
Jarosław Kühn / Mixing Operations Manager / Gates Polska Sp. z o.o.: Optymalizacja kluczowych wskaźników KPI (SQDCM), Redukcja strat i kosztów produkcji, Prowadzenie warsztatów Problem Solving, Prowadzenie projektów 6sigma

Zapisz się

www.handlowa.eu/pl/mba-lean-management/rekrutacja 

^